வாழ்க சமுதாயம்...
வளர்க சேனைத்தலைவர் குலம்...

சேனைத்தலைவர் சங்க சேவைகள்

மருத்துவ உதவி தொகை

மருத்துவ உதவி தொகை - ரூ.60,000/- (நபர் ஒன்றுக்கு ரூ.5000 விதம் 12 பேருக்கு)