வாழ்க சமுதாயம்...
வளர்க சேனைத்தலைவர் குலம்...

மாநில சங்க நிர்வாகிகள் உரை

சமுதாயப் வளர்ச்சி பணியில் உங்கள் தொண்டனாக

m‹ã‰F«, ghr¤â‰F« cÇa vdjUik nrid¤jiyt® Fy¢ brhªj§fns!! c§fŸ midtU¡F« v‹ tz¡f§fŸ!
khÃy r§f îth»fŸ rh®ghfî«, mid¤J kht£l r§f îth»fŸ rh®ghfî« všnyhU¡F« v‹
ïÅa Rjªâu âd ešthœ¤J¡fŸ!
bghJthf, eh« všnyhU« “ehis” v‹w áwªj ehis neh¡» thœ»nwh«. Mdhš mªj “ehis” vD« -ehŸ tªJ« mjid k»œánahL tunt‰fhkš, Û©L« ehis v‹w “ehis” neh¡»na Xo¡bfh©oU¡»nwh«. ne‰W brh‹d/ v⮥gh®¤j mªj “ehis” v‹gJ -ï‹Wjh‹. vdnt ïªehËš mªj áwªj ehis V‰W ÉU«ã thœnth«.
eh« všnyh® kdâY« Ãiy bfh©oU¡F«
lh¡l® A.P.J.m¥Jš fyh« mt®fË‹ ãugykhd všnyhU¡F ão¤j tÇfŸ...
“e«ã¡if Ãiwªj xUt® ah® K‹ndí« v¥nghJnk k©oÆLtâšiy.
Mjuî ïšiy; ghug£rkhf el¤J»wh®fŸ vD« T¡FušfŸ njitÆšiy.
mt‰W¡F khwhf, e«ã¡if Ãiwªjt® ãu¢ridfis neuoahf vâ®bfhŸ»wh®”.
xUtiu mtuJ r«gs« gz¡fhu® Mf kh‰whJ. mtuJ bryÉL« Fz«jh‹ mtiu gz¡fhuuhf kh‰W«. bghJthf, x‹iw th§F« jFâ mšyJ bryÉL« trâ ïšiy vd TW«nghJ e«Kila m¿î ntiy brŒtij ÃW¤âÉL»wJ. mj‰F gâyhf mjid th§F« jFâ mšyJ bryÉL« trâ bgWtJ v¥go? - vd nf£f bjhl§F«nghJ e« m¿î ntiy brŒa bjhl§»ÉL«, mj‹_y« thŒ¥òfŸ »il¡F« thœ¡if ïÅ¡F«.
k»œ¢á v‹gJ e« brhªj§fËl« ïšiy, e« ntiyÆš ïšiy, mJ e« gz¤âY« ïšiy, ekJ NœÃiyÆY« ïšiy, - k»œ¢á v‹gJ ekJ cŸs¤âš cŸsJ. “k»œ-k»œÉ¤J k»œ”
áǤj Kf« kâ¥ig T£L«. m‹ò Ãiwªj kd« kâ¥ig T£L«. eh« elªJbfhŸS« Éj«jh‹ ek¡F kÇahijia¡ T£L«.
ï‹g¤âš áÇ¥gt‹ mâ®ZlrhÈ!
J‹g¤âš áÇ¥gt‹ PhÅ!
f‰gidÆš áÇ¥gt‹ fÉP‹!
f©lîl‹ áÇ¥gt‹ fhÇathâ!
bjǪJ áÇ¥gt‹ eof‹!
bjÇahkš áÇ¥gt‹ VkhË!
Xahkš áÇ¥gt‹ ig¤âa¡fhu‹!
c£fh®ªJ áÇ¥gt‹ nrh«ng¿!
ciH¥ãš áÇ¥gt‹ ca®ªj kÅj‹!
eh« midtU« ciH¤nj áÇ¥ngh«, ciH¥ghš ca®nth«!
eh‹ rÛg¤âš go¤j, ão¤j tÇfŸ...
e‹whf ngR»wtbdšyh« ek¡F ešyij¢ brŒth‹ v‹W Ãid¡fhnj!!
njË‹ bfhL¡»ny k£L« mšy... njÅ‹ bfhL¡»Y« Éõ«jh‹ ïU¡»wJ!!
ïWâahf x‹iw¡ T¿ ïªj ciuia Ãiwî brŒ»nw‹.
tÈnahL nghuhodhšjh‹ xU bg© jhahf Koí«!!
ïUnshL nghuhodhšjh‹ òG t©z¤J¥ ó¢áahf Koí«!!
k©nzhL nghuhodhšjh‹ Éij kukhf Koí«!!
thœ¡ifnahL nghuhodhšjh‹ eh« tuyhW gil¡f Koí«!!
e‹¿ tz¡f« - thœf tsKl‹

rKjha¥ gÂÆš c§fŸ bjh©ldhf...
nf.M®.»UZz_®¤â, (khÃy¤ jiyt®)

சங்க வளர்ச்சி நடவடிக்கைகள்

m‹òilp® tz¡f«.
midtU¡F« Rjªâu âd ešthœ¤J¡fŸ. 27.07.2016 njâ khnkij K‹dhŸ #dhâgâ lh¡l® A.P.J.m¥Jš fyh« mt®fË‹ Kjš M©L Ãidî âd«. #hâ, kj«, ïd« flªJ midtuhY« m»y ïªâa msÉš ngh‰WjY¡F cÇatU«, ïuhnkÞtu¤âš bjhl§» uhZougâ gt‹ tiu bjh£L ïuhnkÞtu¤ânyna jdJ gaz¤ij Ko¤J, ïisP®fË‹ fdî áªjidia ö©oÉ£l âU.m¥Jš fyh« mt®fS¡F e« rKjha rh®ãš mŠrÈ brY¤Jnthkhf.
khÃy r§f nt©LnfhS¡F ïz§f ÉUJef® kht£l kfË® mÂÆd® mÇkh r§f¤Jl‹ ïizªJ f©jhd ÉÊ¥òz®î Kfh« 03.07.2016 átfháÆš el¤âdh®fŸ. m«ghrK¤âu« nrid¤jiyt® ïu¤jjhd¡ fHf« rh®ghf f© Ợir Kfh« 10.07.2016 m«ghrK¤âu¤âš el¤âdh®fŸ. ïU mik¥òfS¡F« khÃy r§f« ghuh£Ljiy bjÇɤJ¡bfhŸ»wJ. mnjnghš k‰w kht£l »is¢ r§f§fŸ nrit¤ â£l§fis brašgL¤j nf£L¡bfhŸ»nwh«.
31.07.2016 njâ br‹id nrida® khËif kAhÈš khÃy r§f îthf¡FG k‰W« mw§fhty® FG T£l« eilbg‰wJ. T£l¤â‹ K¡»a Éõa« F‰why ïl¤âš f£ll« f£LtJ g‰¿ Éthâ¤J Koî vL¡f¥g£LŸsJ. nkY« khÃy r§f¤â‰F tªJ nr®ªJŸs +2, SSLC¡F kâ¥bg©fŸ mo¥gilÆš Kjš, ïu©lh«, k‰W« _‹wh« ïl« bg‰w ekJ rKjha khzt, khzÉaU¡F gÇR¤ bjhif tH§FtJ k‰W« el¤J« ïl« Koî brŒa¥glcŸsJ.
mw§fhty®FG T£l¤âš 2015-2016« M©L tuî-bryî c¤njr fz¡F thá¡f¥g£lJ. ïJtiu khÃy r§f« cjÉ cŸs ey¤â£l§fË‹ brašghLfis bjÇa¥gL¤â cŸsJ. F‰why ïl« f£ll« f£LtJ g‰¿ ÉÇthf vL¤Jiu¡f¥g£lJ.
27.07.2016 njâ¡FŸ KuR m¢ro¥gj‰fhd brŒâfis Ko¤J bfhL¡f nt©o cŸsjhš, 31.07.2016 njâ elªj T£l Ô®khd§fŸ g‰¿a brŒâia btËÆl KoaÉšiy. nk‰go T£l Éõa§fŸ g‰¿ mL¤j khj Kuáš bjÇÉ¡»nw‹.
31.08.2016 njâ¡FŸ fšÉ C¡f¤bjhif¡fhd É©z¥g§fŸ mD¥ãit¡f kht£l îth»fis nf£L¡bfhŸ»nw‹. mnjnghš ïªjkhj MfÞL KuRl‹ kâ¥bg© btËÆLtJ Koî‰wJ v‹gij bjÇa¥gL¤â¡bfhŸ»nw‹.
15.08.2016 njâ br‹id efu r§f« njh‹¿aâ‹ 50« M©L bgh‹ÉHh k‰W« FL«g ÉHh br‹idÆš áw¥ghf eilbgw cŸsJ. kht£l îth»fŸ ÉHhÉš fyªJbfh©L áw¥ã¡f khÃy r§f rh®ghf nf£L¡bfhŸ»nwh«.


Û©L« rªâ¥ngh«.

m‹òl‹
É. âahfuh#‹, (bghJ¢brayhs®)

மாநில சங்க பொருளாளர் உரை:

ஒன்று படுவோம்! உயர்வடைவோம்!

சேனைத்தலைவர் குல சான்றோர்களே, வணக்கம். நமது சங்கத்தின் மாநில நிர்வாகிகள் தேர்தல் 21.12.2014 அன்று நமது சங்க கட்டிடத்தில். நமது சேனைத்தலைவர் மாளிகையில் ஜனநாயக முறையில் சங்க விதிகளுக்கு உட்பட்டு மிகவும் அமைதியான முறையில் நடைபெற்றது. அத்தேர்தலில் மாநில பொருளாளர் பதவிக்கு முதன்முறையாக பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து K.T.P.S. சுதாகர் என்ற என்னை தேர்ந்தெடுத்த மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கும் ஆதரவு அளித்த மாவட்ட சங்கங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தொரிவித்துக்கொள்கிறேன், மாநில தலைவர் திரு.K.R.கிருஷ்ணமூர்த்தி, மாநில பொதுச்செயலாளர் திரு.V.தியாகராஜன் அவர்களுடன் இணைந்து நேர்மையான, வெளிப்படையான சங்க விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படுவேன் என்று உறுதி அளிக்கிறேன். சமுதாய நலத் திட்டங்கள் எவ்வித விருப்பு. வெறுப்பின்றி அனைவருக்கும் வழங்க செயல்படுவேன். மேலும் எனது பணியான மாநில பொருளாளர் பொறுப்புகளை முறையாக செய்து, சங்கம் வளர பாடுபடுவேன். அனைவாரின் ஒத்துழைப்பையும் நாடுகிறேன் .

அன்புள்ள,
K.T.P.S. சுதாகர்
பொருளாளர்,
தமிழ்நாடு சேனைத்தலைவர் மகாஜன சங்கம்.